ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ม.ค. 56 ถึง 02 ม.ค. 56 ฝึก นรด. ปี3

ค่ายอิงยุทธฯ ปัตตานี/ชุด นรด. หน่วยฝึก นรด. ปัตตานี
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ม.ค. 56 สอบโอเน็ตนักเรียน ม.3
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนในความรับผิดชอบของ สช. รามัน พร้อมกันที่ศูนย์สอบโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา/แต่งการเรียบร้อยตามแบบยูนิฟอร์มของแต่ละโรงเรียน สทศ.
04 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 สอบนักเรียนอนุบาล-ประถม

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล-ประถม
06 ก.พ. 56 ถึง 14 ม.ค. 56 สอบปลายภาควิชาศาสนา

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการศาสนา
08 ก.พ. 56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนอนุบาล 1 และอนุบาล 2
ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 1 และ 2
แต่งการเรียนร้อย/TK park โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
10 ก.พ. 56 ถึง 11 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชาย ม.3

สตูล/ตามกาลเทศะ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
11 ก.พ. 56 งานวันโรงเรียนเอกชน จ.ยะลา

โรงเรียนผดุงประชาฯ/เน้นชุดสีส้ม สช. ยะลา
13 ก.พ. 56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนอนุบาล 3 และประถม1-2
ทัศนศึกษานอกสถานที่
จ.สงขลา/เรียบร้อย โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
14 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชาย ม.6

โรงเรียนศรีฟารีดา/ตามธรรมเนียม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
14 ก.พ. 56 ถึง 16 ก.พ. 56 นรด. ปี 2 ออกค่าย

ค่ายอิงคยุทธฯ ปัตตานี/ชุด นรด. หน่วยฝึก นรด. ปัตตานี
17 ก.พ. 56 ถึง 18 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนหญิง ม.3

สตูล/เรียบร้อย ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
25 ก.พ. 56 ถึง 05 มี.ค. 56 สอบปลายภาควิชาสามัญ

โรงเรียนศรีฟารีดา/เรียบร้อย ฝ่ายวิชาการสามัญ
18 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนหญิง ม.3

กรุงเทพฯ/เหมาะสม ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
25 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนหญิง ม.5

กระบี่/เหมาะสม ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
01 เม.ย. 56 ถึง 03 เม.ย. 56 รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ฝ่ายงานรับสมัคร
01 มิ.ย. 56 ฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1,2,3

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
01 มิ.ย. 56 ถึง 02 มิ.ย. 56 มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดอำเภอรามัน

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
03 มิ.ย. 56 สมัครและคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

วิทยาลัยเทคนิคยะลา/ชุดพละ
04 มิ.ย. 56 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 2,3

วิทยาลัยเทคนิคยะลา/ชุดฝึก
07 ม.ค. 57 ถึง 08 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่2/2556
09 ม.ค. 57 สอบ pre-Onet ม.3, ม.6
09 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กระดับอนุบาล-ประถม 2557
01 ก.พ. 57 ถึง 02 ก.พ. 57 สอบ o-net ม.3
25 ก.พ. 57 สอบ I-Net ม.3, ม.6
01 มี.ค. 57 ถึง 09 มี.ค. 57 สอบปลายภาคสามัญ-ศาสนา ภาคเรียนที่2/2556
04 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ประถมศึกษา ภาคเรียนที่2/2556
โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ศ.ว.
21 ก.พ. 58 ถึง 22 ก.พ. 58 ฟุตซอลตาดีกา

สนามฟุตซอลโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ฝ่ายกิจกรรม
28 ก.พ. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 สัปดาห์สอบปลายภาค

ฝ่ายวิชาการ/วัดผล
09 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 สอบปลายภาคฝ่ายประถม

14 มี.ค. 58 คอตัมอัลกุรอาน นักเรียน ม.6
ชุดเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการศาสนา
15 มี.ค. 58 งานวิชาการตาดีกา

16 มี.ค. 58 ถึง 18 ก.พ. 58 สัปดาห์สอบแก้

18 มี.ค. 58 วันปัจฉิม ม.6

30 มี.ค. 58 ถึง 08 เม.ย. 58 งานรับสมัครนักเรียนใหม่

08 เม.ย. 58 สอบเลือกห้อง นักเรียนใหม่
10 เม.ย. 58 ถึง 03 พ.ค. 58 ปิดเทอมใหญ่
12 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายปฐมนิเทศ
13 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศนักเรียนเก่า
ชุดนักเรียน ฝ่ายปฐมนิเทศ
17 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558