ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน  3  ระบบ  ดังนี้

1.    ระบบโรงเรียนที่มีการสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ศาสนาตั้งแต่ชั้นอิบตีดาอียะห์ถึงซานาวียะห์ (ชั้น 5-10) สามัญ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หลักสูตรต่างๆ ที่ทำการสอนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ระบบปอเนาะดั้งเดิมที่เน้นวิชาศาสนา  วิชาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา  การอ่านการท่องอัลกุรอาน วิชาเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมทักษะการอยู่ร่วมกันในระบบ ปอเนาะ และการสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน