ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

   โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อภาษาอาหรับว่า  อัล-มัดรอซะห์อัล-มูฮัมมาดียะห์ ชาวบ้านมักเรียกว่า"ปอเนาะแลเกาะ" ซึ่งเรียกตามที่ตั้งที่เป็นหัวโค้ง  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 12 ถนนสายยะลา-รามัน  เลขที่  376  ถนนยะลาโกตา  ตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  โดยมีโต๊ะครูฮัจญีดือราแม  ดือราแม  สำเร็จการศึกษาด้านศาสนาที่ปอเนาะสำหลา  จังหวัดปัตตานี  เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2513 โดยก่อตั้งตามคำเรียกร้องของชุมชนในพื้นที่   เพื่อสถานที่อบรมสั่งสอนบุตรหลานเพื่อไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮ โดยชาวบ้านให้การช่วยเหลือทั้งในการให้ที่ดินเพื่อสร้างที่พัก  ช่วยกันสร้างบ้านพัก ถางป่าปลูกต้นไม้และเป็นเพื่อนบ้าน  เริ่มแรกมีการสอนกีตับ  โดยอาศัยบ้านไม้เก่าๆ เป็นสถานที่ทำการสอน  ต่อมาชาวบ้านได้มาช่วยกันสร้างเรือนไม้ที่แข็งแรงขึ้น  ระบบการสอนก็คือระบบปอเนาะ  มีผู้เรียนที่ไม่จำกัดเพศและวัยประมาณ  50  คน   ปัจจุบันเมื่อเนื้อที่ทั้งสิ้น  17  ไร่  1 งาน  47  ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 119 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,164 คนนักเรียนชาย 428 คน นักเรียนหญิง 736 คน

     ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน ดังนี้
                 1.    ระบบโรงเรียนที่มีการสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ ศาสนาตั้งแต่ชั้นอิบตีดาอียะห์ถึงซานาวียะห์ (ชั้น 5-10) สามัญ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หลักสูตรต่างๆ ที่ทำการสอนภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ระบบปอเนาะดั่งเดิมที่เน้นวิชาศาสนา  วิชาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา  การอ่านการท่องอัลกุรอาน วิชาเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมทักษะการอยู่ร่วมกันในระบบ ปอเนาะ และการสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน 

 

ในปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา ได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบงบประมาณ 3,671,516 บาท   27 สตางค์ เพื่อเปิดหลักสูตรวิชาชีพ ซึ่งในระยะแรกโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเรียนหลักสูตรวิชาชีพให้รับทราบ ซึ่งโรงเรียนได้เสนอ 5 หลักสูตร คือวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ วิชาชีพช่างตัดเย็บผ้า วิชาชีพช่างบาติก  วิชาชีพช่างอาหารและขนม  แต่ในปีการศึกษา 2551 นักเรียนและผู้ปกครองมีความสนใจ 4 หลักสูตร คือ วิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ วิชาชีพช่างตัดเย็บผ้า    วิชาชีพช่างบาติก