ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอับดุลยาลี ปาโละ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายมาโซร์ เจะโด

นายอุสมาน ปาโอ๊ะ

นางสาวนูรีย๊ะ เซะแง

นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ

นายยุทธนา สิ้มเท่ง

นายมุสเลม ดาระแน

นายรุสลี ยูโซ๊ะ

นายอัดราน แสแตแล

นางสุไรยา ซามะเฮง

นางสาวรุสนาณี ลอดิง

นางสาวมูรนี ยามาเร็ง

นางสาวแวมาเรียม มามะ

นางสาวสุไรดา โดมาแร

นายดาโอ๊ะ หะมะ

นายชัยพงษ์ เจ๊ะเลาะ

นายอับดุลกอเดร์ เจะแมงดี