ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายมาโซร์ เจะโด

นายอุสมาน ปาโอ๊ะ

นางสาวนูรีย๊ะ เซะแง

นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ

นายยุทธนา สิ้มเท่ง

นายมุสเลม ดาระแน

นายรุสลี ยูโซ๊ะ

นายอัดราน แสแตแล

นางสุไรยา ซามะเฮง

นางสาวมูรนี ยามาเร็ง

นางสาวแวมาเรียม มามะ

นายดาโอ๊ะ หะมะ

นายอับดุลกอเดร์ เจะแมงดี