พันธกิจ / เป้าหมาย
คำขวัญ

คำขวัญของโรงเรียน

"    สร้างวินัย   ให้ความรู้     คู่คุณธรรม    "

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรมเลิศ  พลานามัยดี มีความรู้

ความหมาย

1. โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรมเป็นอันดับแรก

2. สนับสนุน ส่งเสริม ด้านกีฬา

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ