หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3
2. หลักสูตรประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. หลักสูตรมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
4. หลักสูตรศาสนาอิสลาม ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง-ตอนปลาย
5. หลักสูตร E-Learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการเรียนทางไกล
ร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสร หาดใหญ่

ทั้งนี้ยังมีระบบปอเนาะดั้งเดิมสำหรับนักเรียนประจำ ที่เน้นวิชาศาสนา  วิชาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางศาสนา  การอ่านการท่องอัลกุรอาน วิชาเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมทักษะการอยู่ร่วมกันในระบบ ปอเนาะ และการสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน