ฝ่ายบุคลากร

นายอับดุลเล๊าะ ซามะเฮง

นายมะเย๊ะ บุกะอะ

นายสะมะแอ ดอเลาะ

นายนูดิง สมาแอ

นายมาหะมะ บูงอ

นายยะโกะ สะมะแอ