ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีรมันต์ มะเซ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุสมาน ปาโอ๊ะ

นายมะรอพี ยามา