กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพีรมันต์ มะเซ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอุสมาน ปาโอ๊ะ

นายมะรอพี ยามา