ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนูรดินทร์ ดือราแม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลเลาะ ซามะเฮง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 1/หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนูรดีน อาบู
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 2/หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :