ฝ่ายธุรการและการเงิน

นางอูไซดา ดือราแม

หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน

นางนิเน๊าะ กาโฮง

นางสาวนูรมาล บูงอ

นางรอมือละ อาริยะ

นางสาวคอลีเยาะ มะดือเร๊ะ

นางสาวซารีพะ และแฮ

นางสาวรอซีดะห์ สนิ