ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายฟัรฮัน ลาปราเปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวโซเฟีย พุดารอ