ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายฟัรฮัน ลาปราเปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวโซเฟีย พุดารอ