ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฟัรฮัน ลาปราเปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวโซเฟีย พุดารอ