ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุสนาณี ลอดิง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมุหามะ ซามะเฮง

นางสาวสือน๊ะ มะมิง

นางสาวคอลีเย๊าะ มะดือเร๊ะ