ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุสนาณี ลอดิง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ