คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลเล๊าะ ซามะเฮง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนุรดินทร์ ดือราแม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนูรดีน อาบู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลยาลี ปาโละ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิบรอเฮม ดีปาตี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโซร์ เจะโด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยะโก๊ะ สะมะแอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอ สนิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฟัรฮัน ลาปราเปะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนูดิง สมาแอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุไรยา ซามะเฮง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอูไซดา ดือราแม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางรอมือละ อาริยะ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแวแย ยามาปาเร๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ