วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
หลักสูตรโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ก้าวหน้าด้านวิชาการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีทักษะการสื่อสารและประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข