ฝ่ายวิชาการ

นายนูรดีน อาบู

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายแวหามะ บารอดายอ

นางแวแย ยามาปาเร๊ะ

นางสาวอัมน๊ะ สะมะอิ

นางสาวซัยนะ เจ๊ะยี

นางสาวนูรมา ดงยะเด็ง

นายตีรมาซี อากาซา

นายรอซาลี ดิง

นางอูไซดา ดือราแม

นางสาวรอฟีซา ดอเลาะ

นายฟัรฮัน ลาปราเปะ