ฝ่ายวิชาการ

นายนูรดีน อาบู

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอิสมาแอ สนิ

นายแวหามะ บารอดายอ

นางแวแย ยามาปาเร๊ะ

นางสาวอัมน๊ะ สะมะอิ

นางสาวซัยนะ เจ๊ะยี

นางสาวนูรมา ดงยะเด็ง

นางสาวอุลยา เซ็งมีดี

นายตีรมาซี อากาซา

นายรอซาลี ดิง

นางอูไซดา ดือราแม

นางสาวคอลีเย๊าะ สาและ

นางสาวอัสมะ ฮิแต

นางสาวรอฟีซา ดอเลาะ

นายรอมดอน หะยีสาและ

นางสาวฟาตีมะห์ เส็งหลี

นางสาวสุไรนี ดีมูเละ

นายฟัรฮัน ลาปราเปะ