ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแวแย ยามาปาเร๊ะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนูรมา ดงยะเด็ง