ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแวแย ยามาปาเร๊ะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัสมะ อิแต

นายมุสลิม ดาระแน

นางสาวอัยนา หะยี