กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางแวแย ยามาปาเร๊ะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัสมะ อิแต

นายมุสลิม ดาระแน

นางสาวอัยนา หะยี