ฝ่ายอาคารสถานที่

นายอิบรอเฮม ดีปาตี

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายสะมะแอ เจะตีรอกี

นายอับดุลอาซิ บุรอดียา

นายมูซอ สะกะแย

นายสะมะแอ เจะปอ

นายมะรอพี ยามา

นายยะหะยา มาหะมุ