คณะผู้บริหาร

นายคอลีลือเราะมัน ดือราแม
ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต

นายนุรดินทร์ ดือราแม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนูรดีน อาบู
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอับดุลเล๊าะ ซามะเฮง
ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 1

นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ
ผู้ช่วยผู้จัดการคนที่ 2