ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุมาพร ศรีพลอย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปาตียะห์ อาบู

นางสาวรูฮายา เปะอะรอนิง

นางสาวมูรณี ยามาเร็ง

นางสาวอัมน๊ะ สามะอิ