กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาตียะห์ อาบู

นางสาวรูฮายา เปะอะรอนิง

นางสาวมูรณี ยามาเร็ง

นางสาวอัมน๊ะ สามะอิ

นางสาวไซนะ เจ๊ะยี

นางสาวแวมาเรียม มามะ

นางสาวฮาสนะ ยีมานี

นายฮัมดี สะมะฮอ

นางสาวนูรมา ดงยะเด็ง

นางหานิซะ ลือบานะ

นางสาวอานีซา มะแซ